header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ พลัส (CI Plus)
 
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus)

           ความฝันที่วาดหวังไว้ อาจจะสะดุดหยุดลงได้ด้วยโรคร้ายแรงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความมั่นคงหรือแผนการเงิน รวมถึงสภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัว
           การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เลยว่า หากเราต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อาการจะรุนแรงแค่ไหน และจะต้องใช้เงินในการรักษามากน้อยเพียงใด ด้วยสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะเป็นตัวช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวได้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus)
 
กลุ่มที่ 1 โรคมะเร็ง และเนื้องอก
@ มะเร็งระยะลุกลาม
@ เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 
กลุ่มที่ 2 โรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
@ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
@ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
@ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
@ การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
@ การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
@ โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
@ โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
@ โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 
กลุ่มที่ 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
@ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
@ โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
@ ภาวะโคม่า
@ โรคสมองเสือมชนิดอัลไซเมอร์
@ โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย
@ สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
@ โรคพาร์กินสัน
@ โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิต
@ โรคของเชลล์ประสาทควบคุมการเคลือนไหว
@ ภาวะอะแพลลิก
@ อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
@ โรคโปลิโอ
@ โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 
กลุ่มที่ 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
@ ตับวาย
@ ไตวายเรื้อรัง
@ โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
@ การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
@ โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
@ ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซํ้าและเรื้อรัง
@ ไตอักเสบลูปุส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตชูส
@ ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเ็จ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ
@ แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
@ การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
@ การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 -70 ปี)
@ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and Permanent Disability or TPD)
      - ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป
        และไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆได้ (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 - 70 ปี)
      - สูญเสียมือหรือเท้า หรือสายตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือมือหรือเท้า หรือสายตา ตั้งแต่ 2 ข้าง
        (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน- 70 ปี)
@ ตาบอด
@ การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
@ การสูญเสียความสามารถในการพูด
@ โรคเนื้อเเยื่อพังฝึดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
@ โรคเท้าช้าง
 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1เดือน - 16 ปี
@ โรคไข้รูห์มาติที่ทำให้หัวใจผิดปกติ
@ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
@ โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินชูลิน
@ โรคนํ้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมอง ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
 

จุดเด่นของสัญญา

 1. ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงสูงถึง 44 โรค (คุ้มครองในวัยเด็ก 4 โรค , คุ้มครองในวัยผู้ใหญ่ 40 โรค) ซึ่งทั้ง 44 โรคนี้จะครอบคลุมถึงโรค หรือระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกในคนไทยถึง 19 โรค
 2. จ่ายเป็นเงินก้อนทันที่ ที่แพทย์วินิจฉัยและเข้ากฎเกณฑ์ในกรมธรรม์
 3. ให้ความคุ้มครองกรณีชีวิตทุกกรณี โดยไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง
 4. ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 80 ปี
 5. ค่าเบี้ยประกันต่ำมาก
 6. สามารถซื้อความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 25 ล้านบาท/ราย
 7. คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง                                                           
  • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก (2 โรค)
  • กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต (8 โรค)
  • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ (13 โรค)
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ (8 โรค)
  • กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ (9 โรค)
  • กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 16 ปี (4 โรค)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์_AIA_CI_PLUS

บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของทุนประกัน CI Plus ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่การจ่ายผลประโยชน์

 1. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยในครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของแต่ละโรค หรือ
 2. เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง หรือ
 3. เสียชีวิตด้วยเหตุอืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติม (บางส่วน)
 1. มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60 วัน นับแต่วันที่สัญญานี้เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองจากการต่ออายุครั้งสุดท้าย ยกเว้นกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองทันที
 2. อาการของโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองจากการต่ออายุครั้งสุดท้าย
 3. การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำเช่นนั้น
 4. การติดเชื้อไวรัส HIV หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง AIDS
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกัน ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
 
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com