header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เนื่องจากอุบัติเหตุ
(AI , ADD , ADB , RCC)
 
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
 
       AI อุบัติเหตุ เอ.ไอ.

         อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะระวังตัวเพียงใดก็ยังอาจไม่เพียงพอ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI) จะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้นได้
           พร้อมทั้งบันทึกเพิ่มเติม (RCC) ซึ่งแนบกับสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน การจลาจล การนัดหยุดงาน ด้วย

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

           คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสูญเสียเวลาด้วยอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ
 1. โดย สูญเสียชีวิต จ่าย 100 % ของทุน AI
 2. สูญเสียอวัยวะ
  • แขน ขา ตา 2 ส่วน ขึ้นไป จ่าย 100 % ของทุน AI
  • แขน ขา ตา 1 ส่วน จ่าย 60 % ของทุน AI
  • นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือข้างเดียวกัน จ่าย 25 % ของทุน AI
 3. สูญเสียเวลา
  • ค่าชดเชยรายสัปดาห์ ( สูงสุด 52 สัปดาห์ )
   • ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว ( เล็กๆน้อยๆ ) ชดเชยสัปดาห์ละ 0.2% ของทุน AI (สัปดาห์ละ 200 ต่อทุน 100,000)
   • ทุพพลภาพทั้งหมดชั่วคราว( นอนพักบ้าน ) ชดเชยสัปดาห์ละ 0.6 % ของทุน AI (สัปดาห์ละ 600 ต่อทุน 100,000)
  • ค่าชดเชยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( ค่าเลี้ยงดู ) จ่ายข้อ 1. ครบ 52 สัปดาห์แล้ว ชดเชยปีละ 10 % ของทุน AI สูงสุด 10 ปี
   หมายเหตุ ค่าชดเชยจะเป็น 2 เท่า กรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย ตั้งแต่ข้อ 1 – 3.2
  • ค่าชดเชยการรักษาในโรงพยาบาล ( นอน รพ. ) ชดเชย สัปดาห์ละ 0.3 % ของทุน AI (สัปดาห์ละ 300 ต่อทุน 100,000 )
AI อุบัติเหตุ เอ.ไอ.
 
       ADD อุบัติเหตุ เอ.ดี.ดี.

           แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว จากการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อุบัติเหตุ (ADB)

          พร้อมบันทึกเพิ่มเติม (RCC) ซึ่งแนบกับสัญญาเพิ่มเติม ADB ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน การจลาจล การนัดหยุดงาน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

          คุ้มครองการสูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะด้วยอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ โดย
 1. สูญเสียชีวิต จ่าย 100 % ของทุน ADD
 2. สูญเสียอวัยวะ
  • แขน ขา ตา 2 ส่วน ขึ้นไปจ่าย 100 % ของทุน ADD
  • แขน ขา ตา 1 ส่วน จ่าย 60 % ของทุน ADD
  • นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือข้างเดียวกัน จ่าย 25 % ของทุน ADD
ADD อุบัติเหตุ เอ.ดี.ดี.
 
       ADB อุบัติเหตุ เอ.ดี.บี

          แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดแต่เราสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเสียชีวิต จากอุบัติเหตุได้ด้วยสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ADD

ADB อุบัติเหตุ เอ.ดี.บี          พร้อมบันทึกเพิ่มเติม (RCC) ซึ่งแนบกับสัญญาเพิ่มเติม ADD ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชน การจลาจล การนัดหยุดงาน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

           คุ้มครองการสูญเสียชีวิต ด้วยอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ โดยจ่าย 100 % ของทุน ADB
 
ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
 
AI = คุ้มครองการสูญเสียชีวิต + สูญเสียอวัยวะ + สูญเสีย เวลา
ADD = คุ้มครองการสูญเสียชีวิต + สูญเสียอวัยวะ
ADB = คุ้มครองการสูญเสียชีวิต
 
ตารางผลประโยชน์อุบัติเหตุ
 
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เนื่องจากอุบัติเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com