header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
 

          เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย GPA-Continental รับประกันสำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-200 คน

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานองค์กรที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สามารถเลือกแผนประกันได้ทั้งแบบมีค่ารักษาพยาบาล หรือแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม GPA CONTINENTAL
       จำนวนเงินเอาประกันภัยทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจำนวนตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท

 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุรา จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายจ่ายเต็มทุนจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า และนิ้วมือ/นิ้วเท้า สูญเสียตา สูญเสียความสามารถการได้ยินอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัน
        - พนักงานที่มีอายุ 15 - 65 ปี

 • ระดับขั้นอาชีพ
        - ผลประโยชน์การประกันภัย จะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพชั้น 3
        - ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิค ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอให้เฉพาะ การประกันภัยอุบัติเหตุแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล

 • เบี้ยประกันภัย
        - เบี้ยประกันภัยจะต้องชำระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่ม ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

 • หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
        - พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนขั้นสูงสุดได้เพียงแผนที่ 3 เท่านั้น
        - พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
        - พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยนายจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน
        - วันที่เริ่มมีผลบังคับของพนักงานใหม่ที่มีสิทธิสมัครขอเอาประกันภัย คือวันถัดไปหลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานกรสมัครทำประกันครบถ้วนแล้ว

 • การเลือกแผนประกันภัย
        - พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัย และอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
        - 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)

 • ข้อยกเว้น
        ไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากเหตุต่อไปนี้
        - การทำร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
        - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
        - ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
        - ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
        - การแข่งม้า หรือการแข่งขันที่ใช้ล้อ

 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
 

ขั้นอาชีพ1
      คนขายต้นไม้ ทำสวนครัว เพาะต้นไม้ การทำสบู่ ไขทำสบู่ เทียน และกาว วิทยาลัย (อาจารย์/พนักงาน) ธนาคาร บริษัทประกันภัย พยาบาล สถานพักฟื้น สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงภาพยนตร์ การทำไม้กวาด ทำแปรง เครื่องหมาย และเครื่องจักรสาน การทำเครื่องใช้จากงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก หรือการจัดพิมพ์โฆษณา โรงแรม และภัตตาคาร

ขั้นอาชีพ 2
      การทำนา และเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย (ยกเว้นการระเบิดหิน เหมืองแร่) การทำเครื่องปั้นดินเผา การเจียรไนและขัดหิน นักแสดง การทำภาพยนตร์ ผู้ผลิต และกลั่นสุรา ผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอล์ อาหารสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง รองเท้า สินค้าจำพวกเครื่องหนักเบา เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก การทอผ้า การผลิตผ้า สินค้าผ้า การบริการซักรีด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขาย และบริการซ่อมรถยนต์

ขั้นอาชีพ 3
      การดูแลต้นไม้ กรดชนิดบางเบา นำ้มันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น โรงงานผลิตปูนซีเมนส์ หรือปูนขาว ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหพ การฟอกหนังเทียม คลังสินค้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น การขายส่งและขายปลีก การบริการส่งแก็สหุงต้ม

 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com