header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันสมาร์ท (ANNUITY SMART)
 
AIA ANNUITY SMART
 
ANNUITY SMART
 
          แบบประกันชีวิตแบบบำนาญสมาร์ท เป็นการบริหารเงินออมอย่างชาญฉลาด โดยมีบำนาญให้คุณเต็มที่ถึงอายุ 90 ปี เป็นเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้ ตามเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน โดยได้รับความคุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า และรับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55, 60 หรือ 65 ปี จนถึงอายุ 90 ปี โดยมีการการันตีเงินบำนาญ 15 ปี (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่จ่ายจนครบ 15 ปี
 
รายละเอียดแบบประกัน Annuity Smart@55
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต
 • ครบอาย ุ68 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • ครบอายุ 55 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 1-อายุครบ 55 ปี
 • ช่วงหลังรับเงินบำนาญแล้ว รับความคุ้มครองเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ณ.ต้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 -69 ปี
ผลประโยชน์
 • รับเงินบำนาญ 15% ของทุนประกันตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ถึง 90 ปีี
อายุรับประกัน
 • 20 - 50 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 200,000 บาท
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 100,000 บาท
 
รายละเอียดแบบประกัน Annuity Smart@60
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต
 • ครบอายุ 73 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • ครบอายุ 60 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 1-อายุครบ 60 ปี
 • ช่วงหลังรับเงินบำนาญแล้ว รับความคุ้มครองเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ณ.ต้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 -74 ปี
ผลประโยชน์
 • รับเงินบำนาญ 15% ของทุนประกันตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ถึง 90 ปีี
อายุรับประกัน
 • 20 - 50 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 200,000 บาท
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 100,000 บาท
 
รายละเอียดแบบประกัน Annuity Smart@65
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต
 • ครบอายุ 78 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • ครบอายุ 65 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับ 105% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 1-อายุครบ 65 ปี
 • ช่วงหลังรับเงินบำนาญแล้ว รับความคุ้มครองเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ณ.ต้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 -79 ปี
ผลประโยชน์
 • รับเงินบำนาญ 15% ของทุนประกันตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ถึง 90 ปีี
อายุรับประกัน
 • 20 - 50 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 200,000 บาท
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 100,000 บาท
 

จุดเด่นของแบบประกันภัย

 • เป็นการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 200,000 บาท
 • มีการการันตีเงินบำนาญหลัง 15 ปี กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างอายุ 55 - 68 , 60 - 73 , หรือ 65 - 78 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ยกเว้นผู้ที่ติด Blacklist ด้านการเงิน หรือวงเงินสูง
 
ตัวอย่าง
ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพมาตรฐาน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 
ANNUITY SMART
 
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันสมาร์ท (ANNUITY SMART)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันบำนาญแบบอื่นๆ
บำนาญ 6085 (Annuity 6085) บำนาญมั่นคง (Annuity Fix)
บำนาญ 60/85
(Annuity 60/85)
บำนาญมั่นคง
(Annuity Fix)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com