header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 
แบบประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี 15 Playlife
 
แบบประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี 15 Playlife

           การวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก ให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเหตุการณ์นั้นมาถึง และเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความรัก ความห่วงใยที่เราเต็มใจมอบให้กับครอบครัวและคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีด้วย

 
แบบประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี 15 Playlife
 
รายละเอียดแบบประกัน
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • 15 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 • รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย หรือ
 • มูลค่าเงินสด
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์ภัยหลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์
 • รับเงินคืน 150% ของทุนประกัน เมื่อครบสัญญา ที่อายุครบ 99 ปี
 • ได้รับเงินปันผลทุกปี เริ่ม ณ.สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป (ตามที่บริษัทจะกำหนดในแต่ละสิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ)
อายุรับประกัน
 • 1 เดือน ถึง 64 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 100,000 บาท

จุดเด่นของแบบประกัน

 • เป็นแบบประกันที่เน้นให้ความคุ้มครองเป็นหลัก
 • เป็นหลักประกันสำหรับครอบครัว ให้ความคุ้มครองสูงเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัย
 • หมดกังวลเรื่องการชำระเบี้ยด้วยระยะเวลาเพียง 15 ปี แต่ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี
 • คล่องตัวด้วยเงินปันผล ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญา
 • สามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุต่อเนื่องใด้ในระยะยาว โดยไม่ต้องรับภาระส่งเบี้ยประกันภัยหลัก
 • สามารถทำได้ทั้งครอบครัวเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยง
 • เป็นการคุ้มครองรายได้ในอนาคต และเป็นมรดกให้กับครอบครัว รวมทั้งเป็นการหนี้สิน และธุรกิจ เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน
 • หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุ 60 บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันแทน โดยยังได้รับผลประโยชน์(จากสัญญาหลัก) เช่นเดิม
 • สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

 • บุคคลทั่วไปทุกคน ที่ต้องการความคุ้มครองรายได้ในอนาคต หรือเพื่อเป็นกองทุนมรดกให้กับครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันที่ต่ำ จึงสามารถทำได้ในทุนประกันที่สูง และมีระยะเวลาให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน
 • เด็ก ควรทำตั้งแต่ที่อายุยังน้อย (ยิ่งอายุน้อย เบี้ยประกันภัยยิ่งต่ำ) เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ยาว โดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ตอนอายุมาก และยังสามารถซื้อความคุ้มครองในด้านของสุขภาพ และอุบัติเหตุได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (กรณีชำระเบี้ยครบ 15 ปีแล้ว)
 • คนโสด เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบิดามารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดูแลท่านต่อไปได้
 • คนมีครอบครัว เป็นการรับประกันได้ว่าครอบครัวจะยังสามารถอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดี หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่ทำให้ต้องจากไปก่อนวัยอันควร
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องเริ่มใหม่
 • นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีหนี้สิน และไม่ต้องการให้ภาระหนี้สินตกอยู่กับครอบครัว เมื่อยามที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันตลอดชีพแบบอื่นๆ
ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) AIA Legacy Prestige เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ ไลฟ์ กิ๊ฟท์ Life Give  
ตลอดชีพ
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
(20 Paylife)
เลกาซี่ เพรสทีจ
Legacy Prestige
ไลฟ์ กิ๊ฟท์
( Life Give)
 
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com