header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 
ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์
 
          ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นแบบประกันที่เป็นการผสมกันระหว่างการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ตามทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ หรือจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันตามสัญญา เมื่อผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญา ซึ่งเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาว
          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและนักธุรกิจ ที่ต้องการการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูง(เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก) และมีการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอนตามระยะเวลาในสัญญา โดยผู้เอาประกันไม่มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนชนิดอื่นๆ
 
ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
      1. ให้ความคุ้มครองชีวิตเพื่อให้อุ่นใจว่า แม้วันที่ไม่อยู่ ครอบครัวและคนข้างหลังจะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบาก
      2. เป็นแหล่งเงินสำรองฉุุกเฉิน ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ในช่วงที่มีความจำเป็น จากเงินคืนตามสัญญา หรือจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
      3. เป็นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูง(เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก) และยังมีการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน
      4. เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่เน้นการออมเงิน เพื่อเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
      5. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศของกรมสรรพากร
      1. เนื่องจากเป็นแบบประกันที่เน้นการออมเงิน ดังนั้นเบี้ยประกันจึงค่อนข้างสูง
      2. เป็นแบบประกันที่มีระยะเวลากำหนดไว้่แน่นอน ดังนั้นหากมีสัญญาเพิ่มเติมที่คู่กับแบบประกันแบบนี้ จะทำให้ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วย และหากจะซื้อใหม่ในช่วงนั้นอาจจะทำได้ยาก เนื่อจากสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
      3. เนื่องจากมีการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนจากเงินออมได้มากนัก
      1. บุคคลทั่วไปที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเงินในระยะต่างๆ ทั้งเรื่องของการศึกษาบุตร หรือเป้าหมายเงินเก็บยามเกษียณก็ได้
      2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิทางภาษี ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันที่ชำระในแต่ละปี และสิทธิทางภาษีจากผลประโยชน์เงินคืนตามสัญญาอีกด้วย และเนื่องจากเบี้ยประกันสำหรับแบบนี้ค่อนข้างสูง ดังนั้นจำนวนเงินที่สามารถหย่อนได้ย่อมสูงตามไปด้วย
 
แบบประกันสะสมทรัพย์
   
สะสมทรัพย์ 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 5 Pay 10 สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (5 Pay 10)
          เป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย และให้ความคุ้มครองที่สั้นที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมทรัพย์ และรับความคุ้มครองในระยะสั้นๆ เพื่อประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี
สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15) สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15)
          แบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยที่สั้น และยังได้รับเงินคืนครบสัญญาเร็วเพียง 15 ปี ซึ่งนอกจาสิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้ว เงินคืนจำนวนนี้ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกด้วย
สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (8 Pay 20) สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (8 Pay 20)
          ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ที่ช่วยให้คุณวางแผนทางการเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกย่างก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยการวางแผน
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80)
          เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว แต่ชำระเบี้ยประกันในระยะที่สั้น เพื่อคุ้มครองรายได้และเป็นมรดกให้กับครอบครัว เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการซื้อความคุ้มครองในด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุต่างๆเพิ่มเติม
สมาร์ท เซฟเวอร์ (Smart Saver) สมาร์ท เซฟเวอร์ (Smart Saver)
         สะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
กรมธรรม์ชำระเบี้ยสั้น ให้ความคุ้มครองสูงตลอดสัญญา พร้อมสภาพคล่องเงินสดและเงินกองทุนยามเกษียณ ให้ความคุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 15 ปี
สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 25) สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 25)
          เป็นแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่เหมาะสม สำหรับตอบสนองต่อแผนการเงินในหลายๆด้าน เนื่องจากระยะเวลาในการชำระเบี้ยค่อนข้างสั้น และครบกำหนดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะวางแผนเป็นทุนการศึกษาบุตร การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณ จึงสามารถทำได้ในทุกๆช่วงชีวิตของทุกๆคน
สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 30) สะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Pay 30)
          ลงตัวทุกการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงานวางแผนสร้างหลักประกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อวางรากฐานการบริหารการเงินของครอบครัว ให้คุ้มค่าทั้งการออมเงินและความคุ้มครอง
เอ็กเซลเลนท์ (Excellent) เอ็กเซลเลนท์ (Excellent)
          โครงการประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เอ็กเซลเลนท์ เป็นโครงที่ทำให้การวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ พร้อมทั้ง เบี้ยประกันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี Endownment445 (E445) สะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี Endownment445 (E445)
         เป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ เพื่อการเกษียณอายุ ที่จะทำให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และกำหนดสวัสดิการของตนเองได้เลยว่าต้องการเงินเดือนที่เท่าไหร่ เป็นโครงการการันตีรายได้เมื่อยามที่เกษียณ
 
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com