header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตแบบรายได้ประจำ หรือแบบบำนาญ
 
ประกันชีวิตแบบรายได้ประจำ หรือแบบบำนาญ
 
          ประกันชีวิตแบบรายได้ประจำ หรือแบบบำนาญ (Annuity Insurance) เป็นแบบประกันที่ให้การคุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกันหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปีเป็นงวดๆอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การประกับแบบนี้จะเน้นเรื่องการออมทรัพย์มากกว่าการคุ้มครองชีวิต โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา
 
ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
      1. ให้ความมั่นใจว่า ในยามที่ไม่มีรายได้จากการทำงานแล้ว ยังมีเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้
      2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อการคุ้มครอง ในเรื่องของสุขภาพต่อเนื่องได้ ซึงค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างจะสูงสำหรับบุคคลวัยหลังเกษียณ
      3. เถึงแม้จะอยู่ไม่ครบกำหนดอายุสัญญา ก็ยังมีเงินบางส่วนที่สามารถส่งต่อให้กับคนข้างหลังได้
      4. ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศของกรมสรรพากร สูงสุดถึง 300,000 บาท
      1. กว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาระยะเวลาค่อนข้างนาน หากผู้เอาประกันไม่มีความตั้งใจ หรือมีแผนการเกษียณที่แน่นอนแล้วจะทำให้ล้มเลิกสัญญาได้
      2. สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเกษียณด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่มีอายุค่อนข่างสูง เบี้ยประกันที่จะต้องชำระจะสูงขึ้นตามอายุไปด้วย แต่จะมีประโยชน์อย่างมาก หากเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย
      1. บุคคลที่มีการวางแผนเรื่องของการเกษียณ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของบุตรหลานและสังคม
      2. ผู้ที่คาดว่าตนเองจะมีอายุยืนยาวหลังเกษียณ โดยมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามชรา ซึ่งมีรายได้ลดลงหรืออาจไม่มีรายได้แล้ว แต่รายจ่ายยังคงมีต่อไป และอาจเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของเรื่องค่ารักษาพยาบาล และบุคคลที่ต้องมาดูแล

          การประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นการประกันชีวิต ที่ผู้เอาประกันคาดถึงอายุที่ยืนยาวของตน ที่อาจทำให้ในช่วงวัยหลังเกษียณไม่มีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ยังมีอยู่ และอาจจะสูงขึ้นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล จึงได้เห็นถึงความสำคัญของหลักประกัน ที่จะได้รับผลประโยชน์ภาหลังการเกษียณเป็นรายเดือน หรือรายปี มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบัน
           1. ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิตแบบบำนาญก่อน ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว
           2. ต้องทราบจำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ

 
 
 
 
แบบประกันรายได้ประจำ หรือแบบบำนาญ
   
บำนาญ 6085 (Annuity 6085) บำนาญ 6085 (Annuity 6085)
         คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มวางแผนชีวิตเกษียณ เพื่อเริ่มต้นชีวิตเกษียณอย่างสบาย และมั่นใจ พร้อมความคุ้มครองชีวิตสูงในช่วงเวลาก่อนการเกษียณ และยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart) บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart)
          แบบประกันชีวิตแบบบำนาญสมาร์ท เป็นการบริหารเงินออมอย่างชาญฉลาด โดยมีบำนาญให้คุณเต็มที่ถึงอายุ 90 ปี เป็นเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้ ตามเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน
บำนาญมั่นคง (Annuity Fix) บำนาญมั่นคง (Annuity Fix)
         แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้) เพื่อการเกษียณสดใสในอนาคต โดยมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่เลือกได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน
 
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com