header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง
 

          “มะเร็ง” หนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ใน 1 ปี มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 60,000 ราย และสถิติการเกิดโรคนี้ก็ยังมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นมากเป็นลำดับ ซึ่งนับวันก็ยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ ถึงแม้เราจะสามารถลดความเสี่ยงได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การไม่สูบบุหรี่ ไม่เครียด รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เสมอ
           แต่ก็ยังนับว่าเป็นข่าวดี ที่ในปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น ทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังต้องแลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น หากมีการตรวจพบในระยะต้นๆ และมีการเตรียมค่ารักษาไว้อย่างเพียงพอแล้ว โอกาสที่จะทำการรักษาให้หายนั้นก็มีสูงขึ้น

 
ประกันภัยโรคมะเร็ง เทเวศประกันภัย
 • อนุมัติทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • จ่ายสบายๆด้วยเบี้ยประกันคงที่(เท่ากับปีแรก) ตลอดอายุการประกัน
 • รับเงินก้อนทันที ตามทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปี และต่ออายุได้จนถึง 65 ปี
 • ต่ออายุปีที่ 51-65 ปี ทุนประกัน 100,000 เบี้ยประกัน 1,999 บาท ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 3,999 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง อันมีสาเหตุจากการเป็นโรคเอดส์ (AIDS)
 • บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ว่าโรคมะเร็งนั้นเกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองหากมีการปรากฏอาการภายใน 90 วันแรกที่ทำประกันภัย
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง_สินมั่นคงประกันภัย

          จ่ายเป็นเงินก้อน(เต็มทุนประกัน) ทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ซึ่งเงินจำนวนนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปใช้เพื่อ

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • เป็นเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย หรือพักฟื้น
 • เป็นค่ารักษาโรคโดยไม่จำกัดวิธีการรักษา เช่น ธรรมชาติบำบัด ชีวจิต ฯลฯ
 • เป็นทุนสำรองสำหรับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

          บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน ในกรณีต่อไปนี้

 • เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรง
  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก เป็นที่มาของไวรัส HIV
 • โรคมะเร็ง ก่อนการทำประกันภัย
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก (เฉพาะกรมธรรม์ปีแรก)
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง_กรุงเทพประกันภัย
 • รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ไม่ว่าเป็นมะเร็งระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • มั่นใจ ด้วยราคาเบี้ยประกันคงที่ตลอดไป เบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้น เมื่อต่ออายุ
 • คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ทันทีเมื่อระบบอนุมัติ

เงื่อนไข

 • ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
 • ประกันมะเร็งคุ้มครองได้ต่อเนื่องจนครบอายุ 65 ปี
 • ประกันมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000
  (ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 ท่าน)
 • ข้อมูลในนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ
  จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้เท่านั้น

ข้อยกเว้น

 • โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.และ มะเร็งผิวหนัง
 • กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัยหรือน้อยกว่า 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง_แอลเอ็มจีประกันภัย
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง_เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัยโรคมะเร็ง_เมืองไทยประกันภัย
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com