header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA)
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล_Personal_Accident_PA
 
          ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident (PA) คือการทำประกันประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในส่วนของการประกันวินาศภัย ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เราหากเราเกิดความสูญเสียทางชีวิต หรือร่างกาย ในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น (ยกเว้นค่าปลงศพ จะจ่ายทุกกรณี)                                     
           สาเหตุที่เราควรจะต้องทำ PA ก็เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่จะสูญเสียความมั่งคั่ง ไปกับค่ารักษาพยาบาล หากเราประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีค่ารักษาเท่าไหร่ หากเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อาจทำให้เราต้องเสียค่ารักษาผ่าตัดเป็นจำนวนมาก จนอาจกระทบต่อความมั่งคั่งของเราได้ ร้ายแรงกว่านั้นหากเราสูญเสียอวัยวะ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ นอกจากต้องเสียค่ารักษาแล้ว อาจจะทำให้เราไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ทำให้สูญเสียรายได้ที่จะสามารถหาได้ในอนาคต หรือหากเราเสียชีวิต ก็อาจจะทำให้คนที่เราเลี้ยงดูอยู่มีความเดือดร้อนทางการเงินจากการจากไปของเราได้
           ดังนั้น เราจึงโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้บริษัทประกันแบกรับแทน ด้วยการทำประกัน แลกกับการจ่ายเบี้ยจำนวนหนึ่งเป็นค่าทำประกัน ซึ่งเป็นการตีกรอบความเสียหาย ให้อยู่ในขอบเขตที่เราสามารถจัดการได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเงินในกระเป๋าของเรานั่นเอง
 
ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
 1. อุบัติเหตุ 1 (อบ.1) จะให้ความคุ้มครอง
  • เสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกัน)
  • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งการบาดเจ็บที่นี้จะทำให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน และเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (หากเป็นแบบนี้บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกัน)
  • สูญเสียมือ เท้า และสายตา ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (ตารางหน้า 2)
  • การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย
  • ขับขี่ หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์
  • ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล จากการประสบอุบัติเหตุโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ค่าชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ซึ่งกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าชดเชยรายวัน ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรง พยาบาล ตามจำนวนวันของการเข้ารักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  • ค่าปลงศพ กรณีที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (หากเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย จะมีระยะการเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง)
 2. อุบัติเหตุ 2 (อบ.2)
  จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก อบ.1 ในเรื่องของการสูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง (หูหนวก) และการพูดออกเสียง (เป็นใบ้)
 
ข้อดีของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
 1. เบี้ยประกันถูก เมื่อเทียบกับความคุ้มครอง หรือเงินชดเชยที่ได้ ส่วนใหญ่เริ่มต้นแค่ปีละ 2,000 กว่าบาท ดังนั้น คนที่มีกำลังทรัพย์น้อย แต่อยากคุ้มครองความเสี่ยง ก็สามารถซื้อได้
 2. เบี้ยประกันคงที่ พิจารณาแบบปีต่อปี ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอายุหรือเพศ เหมือนอย่างประกันสุขภาพ (แต่ถ้าอายุเริ่มมาก ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เบี้ยถึงจะถูกปรับเพิ่มขึ้น)
 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บแม้จะเกิดจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็เบิกได้
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) จากบริษัทต่างๆ
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident PA) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com