header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันสุขภาพ
 
 

          ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัย ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุเพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินที่ต้องใช้ในระหว่างต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
          การประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่
  • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล
  ซึ่งทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่
 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
  • ค่าห้องและค่าอาหาร
  • ค่าบริการทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย
 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร กรณีที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรอการคลอด
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางทันตแพทย์
 7. การชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่ บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์
 

ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน

          การที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในอันดับแรกๆคืออัตราเบี้ยประกัน ที่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ หากมีงบประมาณมากก็อาจจะซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามที่ต้องการ แต่หากมีงบประมาณที่จำกัด อาจจะเลือกแบบประกันที่ยังไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ แต่จะต้องตอบสนองความต้องการของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 1. อาย
             เพราะอายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ย่อมมีมากขึ้น และถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแล้วประสิทธิภาพในการที่ร่างกายจะซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอก็จะลดลง มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงและต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่า
 2. เพศ
             เนื่องจากในปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศหญิงจะไม่แตกต่างจากเพศมากนัก แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งโดยปกติ เพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่าเพศชาย ดังนั้นเบี้ยประกันด้านสุขภาพของเพศหญิงจึงอาจสูงกว่าเพศชาย
 3. สุขภาพ
             ได้แก่ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงสภาพร่ายกายของผู้ขอเอาประกันภัย บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง โอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงในอนาคต ย่อมน้อยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอผิดปกติหรือมี ประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน อีกทั้งการผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจบางอย่างมีแนวโน้มสูงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ประสาทหลอน หรืออาการตื่นตกใจง่าย เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่มีประวัติสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ย่อมมีอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าผู้ที่มีประวัติสุขภาพที่อ่อนแอ
 4.  อาชีพ
             เพราะอาชีพจะแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัย หรือแนวโน้มที่จะได้รับบาทเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต่างกันออกไป ดังนั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย หรือได้รับความบาดเจ็บ ย่อมมีอัตราเบี้ยประกันที่สูงกว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
 5. การดำเนินชีวิต
             ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น โดยผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงย่อมมีอัตราเบี้ยประกันที่สูงกว่าบุคคลที่ใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
 6. จำนวนผู้เอาประกันภัย
             สำหรับการประกันภัยหมู่ จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัยด้วย เพราะหากจำนวนบุคคลที่เอาประกันมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่า ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงได้ ดังนั้นเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพกลุ่ม จึงถูกกว่าประกันสุขภาพรายเดี่ยว
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com