header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
วัยสร้างครอบครัวและมีบุตร
 
วัยเริ่มสร้างครอบครัว
 

               เป็นช่วงที่มีความสุขกับการมีครอบครัวที่อบอุ่น มีกิจกรรมร่วมกับคนที่คุณรัก เฝ้าดูลูกน้อยที่เติบโตขึ้นทุกวัน และมักให้ความสำคัญกับลูกๆเป็นหลัก เช่น การทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน การเรียนพิเศษ การท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มตระหนักถึงภาระต่างๆอย่างจริงจัง และจะเริ่มคิดถึงเรื่องเหล่านี้เสมอ 

  • การมีภาระความรับผิดชอบทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
  • เริ่มมองหาอาชีพ หรือกิจกรรมเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นของครอบครัว
  • มองหารูปแบบการสร้างความมั่งคั่ง เพื่อรองรับอนาคตของครอบครัว

ความฝันและความต้องการทางการเงิน

  • มีเงินก้อน สำหรับอนาคตการศึกษาบุตร
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
  • สามารถบริหารจัดการด้านการเงินในปัจจุบัน และเงินออมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการวางแผนด้านทรัพย์สินมรดก
  • มีช่องทางในการบริหารภาษี และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ครอบครัวจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างสบาย เมื่อคุณต้องจากไปด้วยเหตุอันไม่คาดฝัน

ข้อแนะนำช่วงอายุเริ่มต้นทำงาน
                ช่วงชีวิตคู่และการสร้างครอบครัว และสร้างความมั่งคั่ง ให้ทบทวนโดยการตรวจสอบแผนการเงินที่ทำไว้เดิม ว่าเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องทำเพิ่มเติมอย่างไร และการวางแผนด้านการศึกษาในอนาคตของลูกๆ

 
แบบประกันที่แนะนำ
   
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)
          ในวัยนี้เริ่มมีภาระและความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น ในขณะที่อาจยังไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ สำหรับครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา
(10 For 80)
         เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการคุ้มด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างสั้นเพียง 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุครบ 80 ปี ซึ่งสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในด้านสุขภาพได้ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันหลักแล้วก็ตาม
ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) ไลฟ์ อิสระ (Life Issara)
         แบบประกันไลฟ์อิสระ เป็นแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับเบี้ยประกัน และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาบุตร หรือในเรื่องของการออมเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยสามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระในแต่ละงวดได้ ตามสถานะและความจำเป็นในแต่ละช่วงได้
บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85) บำนาญ 60/85 (Annuity 60/85)
          เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศของกรมสรรพากร เป็นการวางแผนที่ให้มีการสะสมเงินออมระหว่างที่ยังสามารถทำงานได้ เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุตรหลาน
แบบประกันสุขภาพ (Health Care) แบบประกันสุขภาพ (Health Care)
         การประกันสุขภาพ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยเราสามารถโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยการที่ต้องสูญเสียรายได้ในระหว่ารักษาตัว ไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากช่วงวัยนี้เพิ่งเริ่มการออมเงิน หากเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลอาจต้องกระทบต่อเงินออมที่มีอยู่ ซึ่งบางครั้งอาจมีไม่พอด้วย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
          อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้กับทุกบุคคล ทุกสถานที่ และทุกเวลา การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และรายได้ที่ตามมาอาจเป็นปัญหาใหญ่ของคนวัยนี้ แต่หากอุบัติเหตุครั้งนั้นรุนแรงจนทำให้เกิดทุพพลภาพ ภาระต่างๆอาจต้องตกเป็นภาระของครอบครัวในระยะเวลาอันยาวนาน
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com