header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
โปรแกรมการบริหารการลงทุน
 
 
พอร์ตโฟลิโอ โมเดล ( Asset Allocation Portfolio Models )
          เป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนให้เหมาะสม ตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ) โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ
 
พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยงต่ำ
พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยปานกลาง
พอร์ตโฟลิโอ
ความเสี่ยงสูง
พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำ Portfalio Cautious พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงปานกลาง Portfalio Balanced พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง Portfalio Adventurous
สำหรับผู้ที่มีความระมัดระวังในการลงทุนสูง โดยมีความต้องการผลตอบแทน ที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตาม การยอมรับความเสี่ยงที่ต่ำนี้ จะสามารถลงทุนได้ในตราสารหนี้ระยะสั้น 2-3 ปี สำหรับผู้ที่มีความรอบคอบ และต้องการสร้างพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หากการลงทุนนั้นมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป โดยมีการเฉลี่ยลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน สำหรับผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าตราสารหนี้ และมีเป้าหมายในการลงทุนปานกลางถึงระยะยาว
 
 
การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Re-balancing Program )
          การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เป็นการปรับเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัตินี้ โดยระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน ให้กลับไปเป็นสัดส่วนเดิมในทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที่ต้องการ
 
          การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Re-balancing Program )
กองทุน สัดส่วน
การลงทุน
ที่ต้องการ
บาท สัดส่วนการลงทุน
ที่เปลี่ยนไป
เมื่อครบระยะเวลา
ที่กำหนดไว้รอบแรก
บาท บริษัท
จะทำการ
ปรับสัดส่วน
โดย
บาท เพื่อให้สัดส่วน
การลงทุนใน
รอบแรกให้กลับ
ไปเหมือนสัดส่วน
ที่เริ่มต้นลงทุน
บาท
A 50% 50,000 60% 72,000 ขาย 12,000 50% 60,000
B 50% 50,000 40% 48,000 ซื้อ 12,000 50% 60,000
เงินลงทุน
ทั้งสิ้น
100% 100,000 100% 120,000     100% 120,000
 
 
 
การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Switching Program )
           การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติโดยใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar-Cost Averaging คือวิธีการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกรอบระยะเวลา โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของตลาดที่ลงทุนว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น หรือลง ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่คงที่ หากราคาขายหน่วยลงทุนสูงขึ้น จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับจำนวนหน่วยลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากราคาขายหน่วยลงทุนลดลง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนและเหมาะสมกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
           นอกจากที่ช่วยเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุนแล้ว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนน้อยลง หรืออาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคตได้เช่นกัน
 
          ตัวอย่างการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ เช่น การโอนเงินลงทุนจากกองทุนรวมตราสารตลาดเงินซึ่งเป็น "กองทุนต้นทาง" ด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท ทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือนไปยังกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งเป็น "กองทุนปลายทาง" เพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน
ตัวอย่าง การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Switching Program )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com