header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันภัยรถยนต
 
ประกันภัยรถยนต์
 
          ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้น นอกจากปัจจัยสี่ที่ต้องมีแล้ว รถยนต์ก็อาจมีความจำเป็นและกลายเป็นปัจจัยที่ห้าไปแล้วสำหรับคนหลายๆคน นอกจากรถยนต์จะเป็นพาหนะที่ช่วยให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วแล้ว หลายๆคนก็ยังใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย
นอกจากรถยนต์จำเป็นตัวช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายแล้ว รถยนต์ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน อันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ในอันดับต้นๆของประเทศด้วย
 
 
รูปแบบของการประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์แบ่งได้เป้น 2 ประเภท
 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
             หรือที่เราเรียกว่า "ประกัน พรบ." เป้นการกำหนดให้รถยนต์(รวมถึงรถจักรยานยนต์)ทุกคัน ต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ที่ประสบภัยทุกคน ไม่ว่าจะเป้นตัวผู้เอาประกันเอง คู่กรณี หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

  • เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัย ว่าจะได้รับความคุ้มครอง ดูแล และเยียวยาอย่างทันท่วงที และเป้นหลักประกันให้กับสถานพยาบาล ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลแน่นอน ไม่ว่าจะมีผู้รับผิดชอบจากการเกิดอุบัติภัยครั้งนั้นหรือไม่ก็ตาม

ความคุ้มครองส่วนแรก (ทุกกรณี)
เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ที่จะจ่ายให้กับผู้ประสบภัย หรือทายาทของผู้ประสบภัยทุกคน
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
 1. กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
35,000 บาท
 3. กรณีที่มีการรักษาพยาบาล แล้วต่อมาเสียชีวิต
     จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
     และค่าปลงศพอีก 35,000 บาท
ไม่เกิน 65,000 บาท
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
    เป็นค่าสินไหมทดแทน ส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
ที่บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามที่เสียหายจริง
ในส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 บาท
 3. กรณีสูญเสียอวัยวะ  
     3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา
           หรือสายตา อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
300,000 บาท
     3.2 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา
           หรือสายตาหรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด
           หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์
           จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
250,000 บาท
     3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 200,000 บาท
 4. ค่าชดเชยการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกัน 304,000 บาท
 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
5,000,000 บาท/ครั้ง
 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง
10,000,000 บาท/ครั้ง
 
ประกันภัยภาคสมัครใจ
 
 1. การประกันภัยภาคสมัครใจ
             เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่เกิดจากการที่ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ผู้ใช้รถ ผู้ครอบครองรถ ที่จะจัดการความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย ไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงในกรณีเกิดอุบัติภัยแทน ซึ่งแบบของการประกันภับภาคสมัครใจนมีกรมธรรมืที่ให้ความคุ้มครองหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเสี่ยงของผู้เอาประกัน ซึ่งแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 แบบ คือ

  • การประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป้นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ หรือการขับขี่ของบุคคลใดๆที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

  • การประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่  จะให้ความคุ้มครองความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่บุคคลที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรมเป็นผู้ขับขี่เท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากความเสียหายนี้เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น บริษัทผู้รับประกันก็ยังคงต้องรับผิดในความเสียหายนี้ด้วย เพียงแต่ผู้เอาประกันต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดในความเสียหายส่วนแรกก่อน โดยการระบุชื่อนี้สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน

 
          การประกันภัยภาคสมัครใจนี้ สามารถแบ่งความคุ้มครองตามสัญญาได้ดังนี้
  1. การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทผู้รับประกันจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสิยไหมทดแทน แทนผู้เอาประกัน ต่อความเสียหายอันเกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันไว้ และผู้ขับขี่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยให้ความคุ้มครองดังนี้

   • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก โดยความคุ้มครอง จะคุ้มครองต่อจากความคุ้มครองสูงสุดที่กรมธรรม์ภาคบังคับกำหนดไว้ โดยจะระบุความคุ้มครองสูงสุดต่อคนต่อครั้งไว้ด้วย

   • ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทผู้รับประกันจะชดเชยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้

  2. ความคุ้มครองต่อรถยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น

   • การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะเกิดจากการชน น้ำท่วม หรือภัยอื่นใด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากจากไฟไหม้ และความคุ้มครองนี้ ตัวผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่และเป็นฝ่ายต้องรับผิด (ยกเว้นกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่)

   • การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นการคุ้ัมครองรถยนต์ในกรณีที่ตัวรถยนต์ ส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์นั้นเกิดไฟไหม้ หรือสูญหาย ไม่ว่าไฟไหม้นั้นจะมาจากตัวรถยนต์นั้นเองหรือจากสาเหตุอื่นก็ได้

  3. ความคุ้มครองแนบท้าย เป็นความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ คือ

   • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป้นการให้ความคุ้มครองบุคคลที่กำลังขี้นลง หรืออยู่ในรถยนตืที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่ให้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมให้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

   • การประกันค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ อันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถยนตืที่เอาประกันภัยไว้ โดยบริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง โดยไม่คำนึงว่าการบาดเจ็บนั้นเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใด

   • การประกันตัวผู้ขับขี่ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย จากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลให้ผุ้เอาปีะกันหรือผู้ขับขี่ถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอาญา บริษัทผู้รับประกันจะเจ้าไปดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่นั้น ในวงเงินไม่เกินความคุ้มครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

          จากความคุ้มครองต่างๆของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีอยู่หลายแบบ หลายประเภทนั้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการความคุ้มครองมากน้อยเท่าใด ตามประเภทของการทำประกัน ซึ่งในปัจจุบันได้แบ่งความคุ้มครองออกเ็ป็น 5 ประเภท คือ

  1. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เ็ป็นการรับประกันที่มีความคุ้มครองความทุกสัญญาคุ้มครองของการประกันภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อรถยนต์ การสูญหารหรือไฟไหม้ รวมถึงความคุ้มครองแนบท้ายเกี่ยวกัยอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และการประกันตัวด้วย

  2. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายด้านชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารภายในรถ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ หรือสูญหายด้วย

  3. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพยืสินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

  4. การประกันภัยรถยนต์ ที่คุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น เป็นการรับประกันที่บริษัทผู้รับประกัน จะให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกืน 100,000 บาทต่อครั้ง

  5. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อจากความคุ้มครองประเภท 2 หรือประเภท 3 ที่เรียกว่าประกันแบบ 2+ หรือ 3+ เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวรถยนตืที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชนเพิ่มขึ้น แต่ต้องเป้นการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันทราบถึงคู่กรณีด้วย (ต้องมีคู่กรณี)

 
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
* เฉพาะส่วนที่เกินจาก พรบ.   ** เฉพาะกรณีการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 
 
ความจำเป็นในการทำประกันภัยรถยนต์

          จากการที่สภาวะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้นได้มีการพึ่งพารถยนต์ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการต้องการความสะดวกสบาย และในเรื่องเงื่อนไขในการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ง่ายขึ้น จึงทำให้มีการเพิ่มขึ้นของรถยนต์อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งในด้านของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นอย่างมาก ดังนั้นภัยอันเกิดจากการใช้รถยนต์จึงเป้นภัยที่ใกล้ตัว ที่เราจะต้องหาวิธีการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียดังกล่าว หรือหากต้องสูญเสีย ก็ให้เป็นการสูญเสียที่น้อยที่สุด ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าควรที่จะทำประกันรถยนต์หรือไม่ ควรพิจารณาจากโอกาศที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆหลังเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย

 1. นิสัยหรือลักษณะการขับขี่ ว่าเป็นคนขับรถเร็วหรือดรคประจำตัวหรือไม่ รวมถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการขับขี่ด้วย

 2. ระยะทางและเส้นทางที่ใช้ประจำ ว่าสภาพถนนมีโอกาสที่จะก่อให้เกืดอุบัติเหตุหรือไม่ ระยะเวลาในการใช้รถแต่ละครั้งนานเพียงใด สภาพการจราจรเ็ป็นอย่างไร

 3. ประเภทรถหรืออายุของรถ เพราะรถแต่ละประเภทโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุย่อมแตกต่างกัน หรืออายุรถก็มีส่วนในการเกิดอุบัติเตุด้วยเนื่องจากสภาพของรถนั่นเอง

 4. สถานภาพทางการเงินและครอบครัว นั่นหมายถึงว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เราเรามีการเตรียมพร้อมสำหรับความเสียหายไว้้แค่ไหน กับการสูญเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิต ทั้งของเราเอง และของบุคคลภายนอก

 
 
การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

          การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะง่ายและสะดวกกว่าเมื่อก่อน ซึ่งมีบริษัทประกัน และแบบประกันให้เปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งหัวข้อในการเปรียบเทียบส่วนใหญ่ก็คือราคาเบี้ยประกัน โดยอาจเลือกกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันต่ำๆ แต่นอกจากในเรื่องของเบี้ยประกันแล้ว ยังมีอีกหลายส่วนที่ผู้เอาประกันจะต้องพิจารณาให้ครบถ้วน เช่น

 1. ความคุ้มครองที่ต้องการ ว่ากรมธรรม์ที่เราจะทำนั้น ให้ความคุ้มครองครบถ้วนตามความจำเป็นที่เราต้องการหรือไม่ ยังมีส่วนไหนที่ยังขาด หรือส่วนไหนที่เกินความต้องการของเรา ซึ่งเราสามารถตัดออกเพื่อประหยังค่าเบี้ยประกันภัยได้ด้วย

 2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งในเรื่องของการแจ้งเคลม การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยการสอบถามหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง

 3. ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทก็เป้นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจารณา เนื่องจากว่าหากเป้นบริษัทที่ประสบปัญหาในเรื่องสภาพคล่องแล้ว จะมีผลต่อการู่ที่เราจะไปใช้บริการทำให้ล่าช้า หรือบางอู่อาจไม่รับซ่อม

 4. จำนวนอู่และสถานที่ที่รับซ่อม ว่ามีครอบคลุมในพืนที่ที่เราใช้รถเป็นประจำ หรือใกล้ที่พักของเราหรือไม่ เพื่อที่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นงาจะได้ง่ายต่อการเคลม การซ่อม

 5. แบบประกันและโปรโมชั่นต่าง โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัยการขับขี่ และความคุ้มครองที่ต้องการ

 
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
ตรวจสอบเบี้ยประกันออนไลน์ ได้ที่นี่ >>>   เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com