header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
การวางแผนสภาพคล่อง
 
วางแผนสภาพคล่อง

สินทรัพย์สภาพคล่อง          การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้น ทุกคนย่อมต้องมีการถือครองเงินสดเพื่อที่จะไว้จับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ เพียงแต่จะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละคน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับสภาพคล่องว่า ควรจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะบริหารอย่างไร เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้อย่างสะดวก และคล่องมือ

          สินทรัพย์สภาพคล่อง ( Liquid Assets ) คือ สินทรัพย์ในรูปของเงินสด และสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสด แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย โดยไม่ลดมูลค่า เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นๆ หรือแม้กระทั่งทองคำก็ตาม ซึ่งเราจำเป็นต้องมี สินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำวัน และต้องเตรียมสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเงินขาดมือ ซึ่งปัญหา หรือความขัดข้องทางการเงินอาจเกิดขึ้นได้ตลอด หากไม่มีการเตรียมพร้อมไว้ ย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนในครอบครัวได้เสมอ

          ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความสามารถและความจำเป็นในการถือครองเงินสด หรือสินทรัพย์สภาพคล่องที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีเหตุผลในการถือครองไม่ต่างกันเท่าไหร่ คือ

  1. การมีเงินสดไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป การบริการสภาพคล่อง

              ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระเป็นเงินสด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถือครองเงินสด ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันประมาณ 1-2 สัปดาห

              เนื่องจากเงินจำนวนนี้ จำเป็นต้องนำออกมาใช้จ่ายตลอด การบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนนี้จึงจำเป็นต้องมีสภาพคล่องที่สูงมาก เพื่อที่จะได้นำออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ เข่น งินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน

  2. มีเงินสดสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เงินสดสำรอง          เงินสำรองฉุกเฉินถือเป็นเงินเก็บก้อนแรกที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะในช่วงชีวิตของคนเรา จะต้องมีโอกาสพบเจอเหตุไม่คาดฝัน ที่จะกระทบกับการเงินเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ การมีเงินสำรองฉุกเฉิน จะช่วยให้เราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเป้าหมายทางการเงินอื่นๆของเราเลย หากเราเตรียมไว้มากพอ ดังจะเห็นได้จากปิระมิดทางการเงิน ที่ให้ความสำคัญกับเงินสำรองฉุกเฉินนี้เป็นอันดับแรก ถือเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนการเงิน

          หลักในการวางแผนเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน คือ ทำให้เรามีเงินใช้จ่าย ในยามจำเป็นหรือในกรณีที่ขาดรายได้เป็นจำนวนอย่างน้อย 6 – 12 เท่าของรายจ่ายประจำต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตาม การสำรองเงินฉุกเฉินนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยและสถานภาพของแต่ละบุคคลด้วย เช่น อาชีพ การมีประกัน หรือสวัสดิการต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ความจำเป็นในการสำรองเงินสดนี้ต่างกัน

          เนื่องจากเงินสำรองฉุกเฉินนั้น เป็นเงินที่ต้องสามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ แต่โอกาสที่จะนำออกมาใช้นั้น ไม่บ่อยเหมือนเงินสดที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เครื่องมือทางการเงินที่เราเลือกในการบริการเงินส่วนนี้ ต้องมีสภาพคล่องที่สูง และมีความเสี่ยงต่ำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็สามารถนำออกมาใช้ได้ง่าย แต่ควรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย เช่น กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ เป็นต้น

การบริหารสภาพคล่อง

          การบริหารสภาพคล่องนั้น เป็นการบริหารให้มีเงิน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ไม่น้อยจนเกิดความเสียหายในยามที่ต้องการใช้ และไม่มากเกินจนทำให้เกิดต้นทุนในการเสียโอกาส เนื่องจากการถือครองสินทรัพย์ประเภทนี้ จำเป็นต้องมีสภาพคล่องสูงจึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นต่ำ หรืออาจจะไม่ได้รับเลย ดังนั้นจึงควรถือครองเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง
           แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ว่าเรามีสินทรัพย์สภาพคล่อง เพียงพอต่อการชำระหนี้นั้นๆหรือไม่ หากมีค่าน้อยกว่า 1 หรือมีค่าใกล้ๆกับ 1 นั้นแสดงว่าเรามีสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ระยะสั้นแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรสร้างหนี้ระยะสั้น แล้วหันมาหารายได้เพื่อมาเพิ่ม ในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องให้ได้
อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน
           แสดงให้ทราบว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่เรามีนั้น สามารถนำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้นานเพียงใด หากเกิดปัญหาทางด้านการเงินจากการขาดรายได้ชั่วคราว เช่นการตกงาน การเจ็บป่วย เป็นต้น แต่เนื่องจากสินทรัพย์ประเภทนี้ จำเป็นต้องมีความสะดวกในการเปลี่ยนเป็นเงินสด จึงทำให้มีผลตอบแทนที่ต่ำ จึงไม่ควรเก็บไว้มากเกินความจำเป็น เพราะจะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ
           เป็นการแสดงให้ทราบว่า ความมั่งคั่งที่เรามีอยู่นั้น มีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่เท่าไหร่ ซึ่งหากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นั้น เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง หากเหตุการณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาล แล้วไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินได้ ถึงแม้ว่าเราจะมีสินทรัพย์มากเพียงใดก็ตาม
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com