header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
 
เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน

          การมีอิสรภาพทางการเงินนั้น เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการ แต่หลายๆคนก็มักจะไปไม่ถึงอิสรภาพนั้นๆ ดังตั้งใจไว้ เนื่องจากมักจะข้ามขั้นตอนต่างๆไปโดยไม่รู้ว่าการไปถึงอิสรภาพทางการเงินนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ดังนั้น เราลองมาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ล้มเหลวก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ปิรามิดทางการเงิน

          ก่อนจะไปถึงลำดับขั้นของการวางแผน เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงนั้น เราต้องมาทำความรู้จักกับ “ปิรามิดทางการเงิน” กันเสียก่อน เพราะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการวางแผนการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้น ฐานต้องแน่นเสียก่อน

           เราลองมาจินตนาการดูนะครับว่า ระหว่างิีรามิดที่มีฐานที่กว้าง และส่วนยอดแคบ กับปีรามิดที่มีส่วนฐานที่แคบ และมีส่วนบนที่กว้าง ิีปิรามิดแบบไหนจะมั่นคงกว่ากัน

           ดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดี จะต้องสร้างรากฐานทางการเงินให้แน่นเสียก่อน แล้วจึงค่อยๆต่อยอดขึ้นไป ถึงแม้ว่าในระหว่างทางที่เรากำลังสร้างยอดปิรามิดอยู่นั้น จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ยอดที่เราสร้างอยู่นั้นหยุดชงัก หรือหักพังลงบ้าง หากฐานปีรามิดเราแข็งแรงดีแล้ว ก็คงไม่เป็นการยากที่เราจะสร้างยอดปิรามิดต่อจนสำเร็จ

           ซึ่งในระหว่างที่เราสร้างปิรามิดทางการเงินในแต่ละขั้นอยู่นั้น เรายังสามารถที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทางรัฐบาลมีให้ กลับมาช่วยสร้างปิรามิดให้เสร็จเร็วขึ้นได้อีกด้วย

สภาพคล่องพื้นฐาน

          ขั้นตอนแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลย ก็คือในเรื่องของการบริหารในเรื่องของรายได้รายจ่าย และเงินออมให้สมดุล โดยใช้สมการ

           รายได้ - เงินออม = รายจ่าย

           หมายถึงเราต้องกันเงินส่วนหนึงออกมาจ่ายให้กับตัวเองก่อน (อย่างน้อย 10%) ก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของสภาพคล่อง ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่เราใช้ดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งสภาพคล่องพื้นฐานที่เราต้องเตรียมนี้ จะต้องสามารถรองรับค่าใช้จ่ายไว้อย่างน้อย 6-12 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น หากเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 100,000 บาท แสดงว่าเราควรจะมีสภาพคล่องพื้นฐาน หรือเงินสด (หรือทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันที) ฉุกเฉิน 600,000 – 1,200,000 บาท

           แต่บางคนอาจจะสงสัยว่า หากมีเงินสดฉุกเฉินที่เตรียมไว้นั้นมากกว่า 12 เท่า จะเป็นการดีไหม ? ก็ขอตอบว่าดีครับ แต่ไม่ขอแนะนำ เนื่องจากว่าอาจจะทำให้เสียโอกาส ในการนำเงินส่วนเกินนี้ไปสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกว่า

การโอนย้ายความเสี่ยง

          ในชั้นที่สองของการสร้างปิรามิดทางการเงินนั้นคือ การบริหารความเสี่ยง หรือการโอนย้ายความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนการอุดรอยรั่วทางการเงิน เพื่อไม่ให้เงินที่เรานำมาวางแผนนั้นต้องเสียไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถ ล่วงรู้ หรือวางแผนไว้ก่อนได้ด้วยการมีประกันภัยที่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ 

           ซึ่งการวางแผนการประกันนั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้เป็น 3 ส่วนคือ

  1. Income Protection การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้ในอนาคต

  2. Health Protection การทำประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และ โรคร้ายแรง

  3. Asset Protection การทำประกันภัยทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์ บ้าน หนี้สิน และ ธุรกิจ

การเก็บออมเพื่อเป้าหมายต่างๆ

          เมื่อเรามีความพร้อมพื้นฐานแล้ว ในขั้นต่อไปเราจึงค่อยมาเริ่มการเก็บออม เพื่อเป้าหมายต่าง ๆที่เราต้องการในอนาคต โดยเป้าหมายที่เราต้องการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ โดยยึดถือตามระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินจำนวนนั้น คือ

  1. เป้าหมายระยะสั้น คือ เป้าหมายที่เราต้องการใช้เงินจำนวนนั้นภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน 3 ปีข้างหน้า เช่นเป้าหมายที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเงินที่จะนำไปดาวน์รถยน ต์ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะต้องใช้ในระยะเ วลาอันใกล้ ดังนั้นจึงต้องเก็บในสินค้าทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำๆ เช่น ในบัญชีฝากประจำ หรือในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

  2. เป้าหมายระยะกลาง คือ เป้าหมายที่เราต้องการใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลา 3 – 7 ปีข้างหน้า เช่น เป้าหมายในการแต่งงาน เตรียมเงินดาวน์บ้าน หรือเตรียมไว้เพื่อที่ว่าหากมีโอกาสการลงทุนที่ดีผ่านเข้ามา เงินจำนวนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในระยะเวลานี้ แต่อย่างไรเสีย เงินจำนวนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ จึงไม่สามารถนำไปเก็บไว้ในสินค้าที่มีความเสี่ยงได้ แต่ก็ยังสามารถที่จะรับความ เสี่ยงได้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเงินเก็บของเรา เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะ 5ปี หรือกองทุนรวมตราสารหนี้

  3. เป้าหมายระยะยาว คือ เป้าหมายที่มีความจำเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุด แต่เราหลายคนมักจะมองข้ามไป ที่ว่าสำคัญที่สุดก็เพราะเราไม่สามารถกลับไปวางแผนใหม่  หรือกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว นั่นคือ แผนการศึกษาของบุตร และ  แผนการเกษียณของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่จะใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลาอีกหลายปี ดังนั้นจึงสามารถนำไปเก็บกับสินค้าทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้ แ่ต่ต้องมีความเสี่ยงที่ปานกลาง เช่นกองทุนรวม LTF RMF หรือกองทุนรวมหุ้นอื่น ๆ เป็นต้น

               สาเหตุที่เราจะต้องแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะต่าง ๆ ก็เพื่อจะได้ทราบระยะเวลาในการที่จะใช้เงิน ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับผลตอบแทนในส่วนที่เรานำเงินจำนวนนั้น ๆไปเก็บไว้

ลงทุนตาม Life Style

          การลงทุนซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแผนการเงิน หลังจากที่เราวางรากฐานทางการเงินในทุกส่วนจนมีความมั่นคงแล้วยังมีเงินเหลือ เราสามารถที่จะนำเงินนั้นไปลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งเพิ่มเติมได้ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินมีค่า หรือกองทุนต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ

           ซึ่งนอกจากจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินแล้ว ยังนำไปสู่อิสรภาพทางจิตใจด้วย เพราะว่าเราจะไม่กังวลกับการฃองทุนของเรา ไม่ว่าการลงทุนนั้นจะมีความเสี่ยงเพียงใด นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายที่สูงสุด คือ "อิสรภาพที่แท้จริง"

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com