header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
ยูนิตลิงค์คืออะไร

แบบประกันยูนิตลิงค์ (Unit Linked Insurance)

          เป็นแบบประกันชีวิตที่ผสมผสานระหว่างการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและการลงทุนเข้าด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย

นิสัยการใช้เงินของคน 6 ประเภท

แบบประกันชีวิตยูนิตลิงค์ นี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ

 1. แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) 
  เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ประโยชน์ในด้านของการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ความวามคุ้มครองชีวิต เป็นเพียงแค่การคุ้มครองสูงกว่าเงินต้นเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อเป็นการรับประกันว่า หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงในขณะที่พอร์ตการลงทุนมูลค่าต่ำกว่าเงินต้น ผู้เอาประกันภัยยังได้รับเงินคืนไม่ต่ำกว่าเงินต้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าแบบอื่นๆ

 2. แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium)
  เน้นความยืดหยุ่นในการวางแผนการเงินระยะยาว เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบที่เป็นช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาว แล้สามารถใช้ในการวางแผนทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน ตามความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุได้ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ยังสามารถซื้อความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

 3. ไลฟ์อิสระ (Life Issara)
  เป็นแบบประกัน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองชีวิต หรือคุ้มครองสุขภาพ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ได้รับการเลือกสรรมาแล้ว เป็นอย่างดี จึงช่วยให้สามารถวางแผนการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ที่บริษัทได้รับมานั้น บริษัทจะทำการแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. เบี้ยประกันส่วนของความคุ้มครองชีวิต
  โดยบริษัทจะนำไปคิดเป็นค่าค วามคุ้มครองตามที่ระบุในกรม ธรรม์ ทั้งนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยด้วย โดยเงินส่วนนี้บริษัทจะนำไปบริหารและรับความเสี่ยงไว้เอง

 2. เบี้ยประกันส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
  ซึ่งเบี้ยประกันส่วนนี้จะค่อนข้างสูงในปีแรกๆและจะลดลงในปีต่อๆไป

 3. เบี้ยประกันในส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนต่างๆ
  ตามระดับความเสี่ยงและสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ โดยเงินส่วนนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับความเสี่ยงไว้เอง แต่เนื่องจากที่ผู้เอาประกันรับความเสี่ยงเองนั้น จึงทำให้สามารถไปลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

          ก่อนเริ่มลงทุน จะมีการจัดพอร์ตโฟลิโอโมเดล ( Asset Allocation Portfolio Models ) ให้เหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มลงทุน โดยพิจารณาตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

 1. พอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ(Conservetive Portfolio Model)
  สำหรับผู้ที่มีความระมัดระวังในการลงทุนสูง โดยมีความต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อย่างไรก็ตาม การยอมรับความเสี่ยงที่ต่ำนี้ จะสามารถลงทุนได้ในตราสารตลาดเงิน หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่

 2. พอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate Portfolio Model)
  สำหรับผู้ที่มีความรอบคอบและต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะให้การลงทุนนั้นมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยมีการเฉลี่ยลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน แต่จะมีการเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น

 3. พอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง(Aggressive Portfolio Model)
  สำหรับผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างสูง สามารถลงทุนในตราสารทุนได้มากกว่าตราสารหนี้ และมีเป้าหมายในการลงทุนปาน กลางถึงระยะยาว

           ในขณะที่เริ่มนำเงินเข้าไปลงทุนในพอร์ต เราสามารถเลือกใช้วิธีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ โดยการเฉลี่ยซื้อ หรือ DCA (Dollar Cost Averaging) เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าภาวะตลาดขณะนั้นจะเป็นอย่างไร โดยครั้งแรกจะนำเงินไปไว้ใน กองทุนตลาดเงิน ซึ่งมีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำที่สุด แล้วจึงค่อยๆทยอยนำไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ตามพอร์ตโฟลิโอที่ได้เลือกไว้

           ในระหว่างการลงทุน จะมีโปรแกรมการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ( Automatic Fund Re-balancing Program ) ซึ่งเป็นการปรับเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้คงเดิม เนื่องจากราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนอัตโนมัตินี้ ระบบจะทำการขายและซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน ให้กลับไปเป็นสัดส่วนเดิมใน ทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที่ต้องการ

           ในระหว่างการลงทุน นอกจากจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็น ( Re-Allocation Program ) ได้อีกด้วย ซึ่งการลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นี้ ถือเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อทุกๆเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นการที่จะคงสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวตั้งแต่เริ่มลงทุนนั้น มักจะไม่ตอบสนองต่อความภาระ และความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุได้ การปรับสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นนี้ เป็นการปรับเพื่อให้เหมาะสม กับภาระ และความจำเป็นในแต่ละช่วงวัย เนื่องมาจากแต่ละช่วงวัยนั้นมีภาระความจำเป็นที่แตกต่างกัน

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com